OWU

Dostępne również w formacie PDF

Kliknij tutaj, aby pobrać OWU

Kliknij tutaj, aby pobrać OWU dla zamrażarek niskotemperaturowych

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy BINDER GmbH, Niemcy dla wszystkich dostaw poza terytorium Niemiec

Poniższe warunki dotyczą naszych wszystkich ofert, sprzedaży, dostaw i usług, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, a klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Warunki handlowe klienta z reguły nie mają zastosowania do naszej działalności. Warunki klienta mogą wejść w życie tylko wtedy i w zakresie, w jakim wyraźnie wyrazimy na nie zgodę w formie pisemnej.

 

1. Oferta i zawarcie umowy

1.1 Nasze oferty są z reguły niewiążące i należy je rozumieć jedynie jako zaproszenie do złożenia zamówienia.

1.2 Zamówienia klienta uznaje się za przyjęte, wyłącznie gdy zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Nasze potwierdzenie zamówienia decyduje o zakresie dostawy.

1.3 Uzgodnienia dodatkowe lub uboczne w stosunku do już potwierdzonego zamówienia lub jego zmiana wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

1.4 Specyfikacje lub inne dokumenty, które mają wpływ na naszą dostawę lub usługę, muszą być przekazane firmie BINDER wraz z zamówieniem i podpisane przez obie strony. Jednostronne odniesienia do dokumentów w zamówieniu są nieważne i nie będą uwzględnione przez firmę BINDER.

1.5 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych łącznie „dokumentami”); dokumenty nie mogą być udostępniane stronom trzecim. Dokumenty stanowiące część naszych ofert muszą zostać nam zwrócone niezwłocznie na nasze żądanie, jeśli zamówienie nie zostanie złożone.

1.6 Dane techniczne podane w naszym katalogu (katalogach) dotyczą wyłącznie urządzeń w wersji standardowej. Modyfikacje za pomocą wyposażenia opcjonalnego, w wyniku przebudowy lub produkcji zgodnie z ofertą „BINDER Individual” skutkują odbiegającymi od nich danymi wydajności.

1.7 Jeśli po złożeniu naszej oferty w naszych urządzeniach zostaną wprowadzone zmiany techniczne, możemy dostarczyć wersję technicznie zmienioną. Jesteśmy przy tym uprawnieni do odstępstw od ilustracji, rysunków, opisów, kolorów, wymiarów, masy, jakości i innych informacji, o ile zmiany te są uzasadnione dla klienta z uwzględnieniem interesów obu stron.

1.8 Jeśli klient otrzymał potwierdzenie zamówienia i w ciągu pięciu dni roboczych nie zgłosi żądania zmian, potwierdzenie zamówienia uważa się za przyjęte. .

1.9 Klient może anulować zamówienie bez uzasadnionej przyczyny lub wycofać się z potwierdzonego zamówienia, wyłącznie gdy firma BINDER wyraźnie zgodzi się na takie działanie. W takim przypadku firma BINDER może naliczyć opłatę za anulowanie w wysokości do 25% wartości zamówienia lub zażądać odpowiedniej kwoty za już wykonane usługi i/lub poniesione wydatki. Obie strony zastrzegają sobie prawo do udowodnienia wyższego lub niższego odszkodowania.

2. Ceny

2.1 O ile strony nie uzgodnią tego oddzielnie, nasze ceny są cenami „Ex Works” (Incoterms 2020).

2.2 W przypadku usług świadczonych później niż 4 miesiące po zawarciu umowy możemy zafakturować wszelkie podwyżki płac i/lub cen materiałów, które nastąpiły po złożeniu oferty z uzasadnionym narzutem kosztów.

2.3 Przy zamówieniach poniżej 500 EURO (bez VAT) pobieramy minimalną dopłatę ilościową zwaną również ryczałtową opłatą manipulacyjną w wysokości 25 EURO. Dopłata będzie widoczna na potwierdzeniu zamówienia i fakturze.

3. Płatność

3.1 Nasze faktury należy opłacić bez potrąceń w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia. W przypadku nowych klientów lub klientów – według naszego uznania – o niewystarczającej zdolności kredytowej lub płynności finansowej mamy prawo żądania płatności z góry. Kwota netto za usługę jest płatna natychmiast.

Aby zapewnić sprawne przetwarzanie transakcji płatniczych, przy realizacji płatności wymagane są następujące informacje:

 • numer naszego zamówienia lub faktury;
 • numer klienta;
 • numer VAT klienta;
 • odbiorca faktury (adres e-mail).

Ponadto klient musi zapłacić dokładnie taką kwotę, jaka jest podana na naszej fakturze. Dodatkowe lub zmniejszone kwoty nie mogą być zaliczone.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, nie można zagwarantować prawidłowego zaksięgowania płatności klienta. Wówczas zaliczymy płatność na poczet najstarszej zaległej faktury klienta. Późniejsze przeksięgowanie nie jest możliwe. Zasadniczo możemy zaliczyć każdą płatność klienta na poczet najstarszej zaległej należności.

Do wszystkich przelewów bankowych należy używać podanych na fakturze danych identyfikacyjnych IBAN lub SWIFT/BIC.

W przypadku niespełnienia choćby jednego z powyższych warunków mogą wystąpić opóźnienia w dostawie, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

3.2 Wszystkie faktury są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

3.3 Płatności dokonywane w ramach transakcji bankowych są ważne tylko w takim zakresie, w jakim możemy nimi swobodnie dysponować w banku. Rozliczenie faktury czekiem i/lub wekslem następuje tylko na poczet zapłaty i w przypadku weksli wymaga naszej uprzedniej wyraźnej zgody. Klient ponosi wszelkie koszty związane z płatnością wekslem i czekiem. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowość protestu.

3.4 Jeśli termin płatności wymieniony w pkt. 3.1 powyżej nie zostanie dotrzymany, jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 12% w skali roku. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wyższej szkody spowodowanej zwłoką.

3.5 Prawo do potrącenia przysługuje klientowi, wyłącznie gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Z powodu spornych roszczeń wzajemnych klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania.

3.6 Jeśli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności klienta lub jeśli wobec jego majątku zostanie zastosowane postępowanie upadłościowe, wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku handlowego stają się natychmiast wymagalne. Ponadto jesteśmy uprawnieni do żądania przedpłat, płatności za pobraniem lub zabezpieczenia.

4. Termin dostawy

4.1 Terminy naszych dostaw są wiążące, wyłącznie gdy wyraźnie potwierdzimy je na piśmie. Termin dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia, ale nigdy przed otrzymaniem dokumentów, które klient musi pozyskać, jeśli są one wymagane.

4.2 Termin dostawy lub datę dostawy uważa się za dotrzymaną, jeśli przedmiot dostawy został przekazany przewoźnikowi przed jej upływem.

4.3 Termin dostawy ulega stosownemu przedłużeniu jeśli:

 • Firma BINDER nie otrzyma w odpowiednim czasie informacji potrzebnych do wykonania umowy lub klient zażąda późniejszych zmian lub uzupełnień do pierwotnie zamówionego towaru.
 • Wystąpią trudności, którym firma BINDER nie może zapobiec mimo zachowania należytej staranności niezależnie od tego, czy wystąpią one po stronie firmy BINDER, klienta czy strony trzeciej (np. u dostawcy firmy BINDER). Do takich trudności należą np. ograniczenia eksportowe i importowe, zarządzenia bojkotu organizacji rządowych lub ponadnarodowych, działania lub zaniechania urzędowe; spory pracownicze i inne zakłócenia w funkcjonowaniu bez własnej winy; epidemie, zdarzenia naturalne; ataki hakerów i działania terrorystyczne, jak również wojna.
 • Klient lub zaangażowane przez niego strony trzecie zalegają z pracami, które mają być przez nie wykonane, lub z wypełnieniem swoich zobowiązań umownych, lub klient nie przestrzega warunków płatności.

4.4 Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie.

4.5 W przypadku zamówień za przedpłatą zamówienie zostanie zaplanowane dopiero po otrzymaniu płatności. Od tego momentu w ciągu 24 godzin klient otrzyma nasze potwierdzenie zamówienia z podaniem terminu wysyłki.

4.6 Siła wyższa, zakłócenia w pracy, strajki, pandemie lub inne utrudnienia dotykające nas lub naszych dostawców, za które nie ponosimy odpowiedzialności, zwalniają nas z obowiązku dostawy na czas trwania zakłócenia i jego skutków. Jeśli zwłoka w dostawie już wystąpiła, zwłoka ta nie ulega przedłużeniu przez wystąpienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności. Poinformujemy klienta o takich okolicznościach niezwłocznie po ich zaistnieniu. To samo obowiązuje w przypadku, gdy utrudnienie już nie istnieje.

5. Przeniesienie ryzyka / wysyłka i opakowanie / szkody transportowe

5.1 Jeśli w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej, nasza dostawa będzie realizowana „EX WORKS” (Incoterms 2020).

W przypadku dostaw EX WORKS obowiązują również następujące zasady: Towar musi zostać odebrany w ciągu czterech tygodni kalendarzowych po dostarczeniu. W przypadku przekroczenia tego terminu magazynujemy towar i zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta co najmniej 0,5% kwoty faktury za magazynowaną dostawę za miesiąc lub jego część maksymalnie do 10% kwoty odpowiedniej faktury.

5.2 Jeśli wysyłka opóźni się z powodu okoliczności, za które odpowiada klient, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na klienta od dnia gotowości do wysyłki. Również w takich przypadkach przechowujemy towar na koszt klienta i jesteśmy uprawnieni do obciążenia klienta kwotą w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury za przechowywaną dostawę za miesiąc lub jego część maksymalnie do 10% kwoty odpowiedniej faktury. Na życzenie klienta i na jego koszt ubezpieczamy towar od zwykłego ryzyka.

5.3 Opakowanie i sposób wysyłki wybieramy według własnego uznania. Klient jest zobowiązany do natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru i natychmiastowego zgłoszenia rozpoznawalnych szkód transportowych przewoźnikowi na miejscu oraz natychmiastowego zgłoszenia ich nam najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego w formie pisemnej i ze zdjęciami. Jeśli klient tego nie uczyni, towar uznaje się za przyjęty z uwzględnieniem rozpoznawalnych szkód transportowych.
Klient jest również zobowiązany do zgłoszenia ukrytych szkód transportowych w formie pisemnej i ze zdjęciami (łącznie z opakowaniem) najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od ich stwierdzenia.
Jeśli klient tego nie uczyni, towar uważa się za przyjęty z ukrytymi szkodami transportowymi.

6. Gwarancja / reklamacje z tytułu wad

6.1 Gwarantujemy, że projekt, wykonanie i materiały są wolne od wad i zgodne z aktualnym stanem techniki oraz że wykonanie towaru jest zgodne z obowiązującymi w Niemczech normami technicznymi.

6.2 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy. Z tego okresu gwarancyjnego wyłączone są następujące produkty:

 • Części zamienne: 12 miesięcy
 • Zamrażarki niskotemperaturowe BINDER: 5 lat. Wyjątki:
  • 3 lata na akumulatory opcjonalnego systemu alarmowego z akumulatorem,
  • 12 lat na próżniowe panele termoizolacyjne.

6.3 Gwarancją nie są objęte:

 • części eksploatacyjne;
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwej obsługi, eksploatacji lub użytkowania; uszkodzenia powstałe z własnej winy;
 • uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników chemicznych, elektronicznych lub atmosferycznych;
 • uszkodzenia spowodowane przez części zamienne, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy BINDER;
 • uszkodzenia spowodowane nieuprawnionym przeprojektowaniem/modyfikacją naszych urządzeń przez klienta lub strony trzecie.

6.4 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem wad natychmiast po jego otrzymaniu i natychmiastowego pisemnego zgłoszenia oczywistych lub rozpoznawalnych wad. Reklamacje dotyczące rozpoznawalnych wad, które nie są szkodami transportowymi (patrz punkt 5.3 powyżej), mogą być uwzględnione, wyłącznie gdy zostaną zgłoszone nam na piśmie najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

Wady ukryte należy reklamować w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

6.5 Jeśli w okresie gwarancji dostarczony towar rzeczywiście posiada wadę, klient może żądać świadczenia uzupełniającego. Decyzja o tym, czy dostarczymy nową rzecz wolną od wad, czy też usuniemy wadę, należy do nas. W przypadku usunięcia wady przejmujemy wszystkie wydatki konieczne do usunięcia wady, w szczególności koszty opakowania, transportu, dojazdu lub robocizny, o ile nie są one zwiększone przez przewiezienie towaru do innego miejsca niż miejsce dostawy i wada wystąpi w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy (patrz punkt 6.2 powyżej).

Stare części wymienione w ramach usuwania wad stają się naszą własnością. Na żądanie należy je zwrócić na nasz koszt.

Jeśli w okresie gwarancji świadczenie uzupełniające po raz drugi zawiedzie w przypadku tej samej wady, klient ma prawo, według swojego uznania, żądać odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny. Dalsze uprawnienia z tytułu gwarancji są wykluczone. W szczególności klient może dochodzić odszkodowania tylko zgodnie z postanowieniami pkt. 7 wymienionymi poniżej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za prace naprawcze (konserwacja i/lub naprawa) wykonane przez klienta lub strony trzecie w sposób niewłaściwy lub przez nieupoważniony personel bez naszej uprzedniej zgody.

6.6 OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń, które pracują u klienta końcowego w trybie ciągłym bez nadzoru (24 godziny/7 dni w tygodniu/365 dni w roku), w szczególności w przypadku inkubatorów CO2, komór do badań klimatycznych i zamrażarek niskotemperaturowych, stanowczo zalecamy podział próbek niemożliwych do odzyskania przechowywanych w szafach na co najmniej dwa urządzenia. Klient będący dealerem jest zobowiązany do ostrzeżenia o tym swoich klientów końcowych.

7. Odpowiedzialność

7.1 Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli klient będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych na podstawie naszego umyślnego lub niedbałego postępowania, łącznie z działaniami naszych wykonawców i ustawowych reprezentantów, a nasze postępowanie spowoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu.

7.2 Ponadto ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia dóbr lub majątku klienta przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub wykonawców.

7.3 Wreszcie odpowiadamy za typowe dla umowy, przewidywalne szkody wynikające z nieznacznie niedbałego naruszenia dóbr lub majątku klienta przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub wykonawców, o ile naruszone zostało przez nas zobowiązanie, którego wypełnienie jest niezbędne do wykonania umowy (tzw. „obowiązek kardynalny”).

7.4 Wyklucza się wszelką dalszą odpowiedzialność, w szczególności z tytułu utraty zysku, z wyjątkiem przypadku umyślności i rażącego zaniedbania.

7.5 Nasza odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych jest również ograniczona lub wykluczona zgodnie z powyższymi zasadami zgodnie z punktami od 7.1 do 7.3. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

8. Zastrzeżenie tytułu własności

8.1 Zastrzegamy sobie tytuł własności do dostarczonego towaru do czasu uregulowania przez klienta wszystkich roszczeń wynikających z naszych stosunków handlowych. Klient może sprzedać zastrzeżony towar tylko w ramach normalnej działalności gospodarczej i nie może go zastawić ani przenieść w celu zabezpieczenia; musi nas niezwłocznie poinformować o dostępie stron trzecich. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia naszych zastrzeżonych praw przy odsprzedaży towaru na kredyt, w szczególności do przeniesienia zastrzeżenia tytułu własności na swojego klienta.

8.2 Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia zastrzeżonego towaru od utraty i uszkodzenia w okresie obowiązywania zastrzeżenia tytułu własności i do pisemnego powiadomienia nas o tym. W przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do samodzielnego zawarcia ubezpieczenia na koszt klienta.

8.3 Klient z góry przenosi na nas swoją wierzytelność z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenie do wysokości naszego udziału w sprzedanym towarze. Przyjmujemy tę cesję już teraz. Klient jest uprawniony do ściągania należności, o ile wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas i nie popada w upadek finansowy. Jeśli realizacja naszych roszczeń wydaje nam się zagrożona, klient jest zobowiązany do umożliwienia nam odbioru zastrzeżonego towaru na nasze żądanie lub poinformowania swoich klientów o cesji wierzytelności i przekazania nam wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. Ponadto prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej klienta. Znaczne pogorszenie sytuacji finansowej domniemywa się na ostatnie 10 dni przed zaprzestaniem płatności lub przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Zwrot towaru objętego zastrzeżeniem nie oznacza odstąpienia od umowy.

Jeśli klient ma siedzibę za granicą i jego współpraca jest wymagana do uzgodnienia zastrzeżenia tytułu własności (np. w przypadku wpisu do rejestru), klient podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uzgodnienia skutecznego zastrzeżenia tytułu własności na rzecz firmy BINDER.

8.4 Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w którym ich wartość przekracza zabezpieczane wierzytelności o ponad 20%, o ile nie zostały one jeszcze zaspokojone.

9. Miejsce wykonania

Miejsce wykonania znajduje się w siedzibie firmy BINDER, tj. pod adresem: DE-78532 Tuttlingen, Niemcy.

10. Prawa autorskie i licencyjne: Programy komputerowe / instrukcje obsługi

10.1 Jeśli nasze dostawy zawierają również opracowane przez nas odpłatne oprogramowanie komputerowe (np. APT-COM), w przypadku odsprzedaży tego oprogramowania przez klienta obowiązują następujące zasady:

 • Klient jest upoważniony do odsprzedaży oprogramowania; jednak ani on, ani odpowiedni klient klienta nie otrzymują prawa do użytkowania (licencji) do opracowanego przez nas oprogramowania wyłącznie w wyniku (od)sprzedaży za pośrednictwem klienta.
 • Klient powinien poinformować swojego klienta, że zgodę na użytkowanie otrzymuje dopiero po zawarciu z nami innej umowy (tzw. umowy licencyjnej na oprogramowanie), co odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie do nas przez klienta załączonej karty rejestracyjnej; klient wyraźnie informuje swojego odpowiedniego klienta o systemie kart rejestracyjnych.
 • Klient przekazuje klientowi otrzymany od nas pakiet oprogramowania (składający się z płyty DVD z oprogramowaniem, sprzętu i ewentualnie dodatkowych komponentów, instrukcji obsługi, naszych Ogólnych warunków umów licencyjnych na oprogramowanie [„Warunki licencji na oprogramowanie”] oraz karty rejestracyjnej).
 • Klient ma obowiązek pisemnie wymienić klientów, którym sprzedał nasze oprogramowanie.

Ponadto przyznajemy klientowi niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania APT-COM™. Oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do użytku na przeznaczonym do tego celu przedmiocie dostawy. Używanie oprogramowania na więcej niż jednym systemie jest zabronione.

Klient może powielać, zmieniać lub tłumaczyć oprogramowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo (§§ 96 a i dalsze ustawy o prawie autorskim). Udzielanie sublicencji jest niedozwolone.

We wszystkich pozostałych aspektach nasze „Warunki licencji na oprogramowanie” obowiązują zarówno w odniesieniu do oprogramowania APT-COM, jak i innego oprogramowania, które klient nabywa u nas lub pobiera z naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy oprogramowanie to jest odpłatne czy bezpłatne.

10.2 Instrukcja obsługi i serwisowania firmy BINDER jest chroniona prawem autorskim. Jej nieuprawnione kopiowanie i przekazywanie stronom trzecim jest surowo zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do ścigania i w razie potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia prawa.

11. Odbiór komór klimatycznych firmy BINDER

11.1 Urządzenia firmy BINDER sprzedane profesjonalnym klientom końcowym po 13.08.2005 r. odbieramy po zakończeniu użytkowania zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 23.03.2005 r., Krajowy Dziennik Ustaw I str. 762) i utylizujemy zgodnie z przepisami. Klient końcowy musi jednak przejąć powstałe koszty zwrotu i utylizacji lub zwrócić nam je. Ponadto klient końcowy musi nas pisemnie poinformować o zakończeniu użytkowania.
Nasze roszczenie o zwrot kosztów przez klienta końcowego wygasa po dwóch latach od zakończenia użytkowania. Ten dwuletni okres rozpoczyna się najwcześniej po otrzymaniu przez nas pisemnego powiadomienia od klienta końcowego o zakończeniu użytkowania.

11.2 W przypadku gdy klient jest dealerem, musi on nałożyć na swojego klienta – jeśli ten również prowadzi działalność handlową – obowiązek utylizacji urządzenia w odpowiedni sposób na własny koszt po zakończeniu jego użytkowania. Jeśli klient nie zawrze takiej umowy, sam musi odebrać nasze urządzenia na własny koszt po zakończeniu jego użytkowania i odpowiednio je zutylizować. Zalecamy sprzedawcy, aby przedawnienie jego roszczeń wobec klienta z tytułu odpłatnej utylizacji rozpoczęło się dopiero po zakończeniu użytkowania.

11.3 Jeśli nasze urządzenia zostaną sprzedane klientowi z siedzibą w kraju spoza UE/EOG, nie odbieramy urządzeń po zakończeniu ich użytkowania.

12. Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

12.1 W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli klient jest kupcem/sprzedawcą, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publiczny majątek odrębny, powództwo należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca naszej siedziby (obecnie DE-78532 Tuttlingen, Niemcy). Ponadto jesteśmy również uprawnieni do wniesienia pozwu do sądu właściwego siedziby klienta.

12.2 Obowiązującym prawem jest niemieckie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów („Konwencja Wiedeńska z 1980 roku”).

13. Zachowanie tajemnicy i ochrona prywatności i danych

Firma BINDER i klient zobowiązują się, że wszystkie dokumenty, informacje, pomoce i oprogramowanie otrzymane w związku z niniejszą umową i nieudostępnione w sposób poufny będą traktować jako ich własne tajemnice handlowe również po zakończeniu umowy, nie będą ich niepotrzebnie rozpowszechniać wewnątrz przedsiębiorstwa i nie będą udostępniać ich stronom trzecim – z wyjątkiem podwykonawców – ani w całości, ani w części.

W zakresie, w jakim firma BINDER przetwarza dane osobowe w ramach prac nad dostawą i dokumentacją, firma BINDER będzie przestrzegać instrukcji klienta i przepisów o ochronie danych.

Ogólne warunki dostawy i płatności firmy BINDER Inc.

Poniższe warunki mają zastosowanie do naszych wszystkich sprzedaży, dostaw i ofert, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Warunki handlowe nabywcy obowiązują tylko po wyraźnym zatwierdzeniu ich przez nas na piśmie i tylko w zatwierdzonym zakresie.

 

1. Wycena i zawarcie umowy

1.1 Nasza wycena jest niewiążąca i należy ją traktować wyłącznie jako zaproszenie do złożenia zamówienia.

1.2 Zamówienia klientów są uznawane za przyjęte dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Nasze pisemne potwierdzenie zamówienia jest decydujące dla zakresu dostawy.

1.3 Umowy uzupełniające i/lub zmiany wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

1.4 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych łącznie „dokumentacją”); dokumentacji nie należy udostępniać stronom trzecim. Dokumentacja należąca do oferty musi zostać zwrócona nam niezwłocznie na żądanie, jeśli zamówienie nie zostanie złożone.

1.5 Jeśli po dostarczeniu oferty w urządzeniach zostaną wprowadzone zmiany techniczne, możemy dostarczyć jej zmienioną technicznie wersję. W tym zakresie mamy prawo do odstępstw od ilustracji, rysunków, opisów, koloru, informacji dotyczących wymiarów, masy i jakości oraz wszelkich innych specyfikacji, o ile są one możliwe do zaakceptowania przez zamawiającego z uwzględnieniem interesów obu stron.

2. Ceny

2.1 Wszystkie ceny są cenami ex works naszego magazynu w Bohemii w stanie Nowy Jork w USA (Incoterms 2010).

2.2 W przypadku usług wykonywanych później niż 4 miesiące od zawarcia umowy możemy obciążyć klienta wszelkimi podwyżkami płac i cen materiałów, które nastąpiły po dostarczeniu naszej oferty, wymagając odpowiedniej dopłaty.

3. Płatności

3.1 Wszystkie faktury należy opłacać bez potrąceń zgodnie z wynegocjowanymi warunkami płatności (tj. płatność z góry, płatność etapowa, 30 i 45 dni od daty wystawienia faktury). Świadczone usługi i dostawy części zamiennych są płatne natychmiast jako zakup gotówkowy.

3.2 Płatności przelewem bankowym uznaje się za dokonane dopiero po zaksięgowaniu środków przez nasz bank. Rozliczenie faktury czekiem i/lub wekslem następuje tylko na poczet zapłaty i w przypadku weksli wymaga naszej wcześniejszej wyraźnej zgody. Wszelkie koszty związane z płatnością czekiem lub wekslem ponosi nabywca. Nie akceptujemy odpowiedzialności za terminowość protestu.

3.3 W przypadku faktur nieopłaconych po terminie płatności zgodnie z pkt. 3.1 obowiązują ustawowe przepisy dotyczące zwłoki, a od faktur nieopłaconych po terminie płatności naliczane są miesięcznie odsetki w wysokości półtora procent (1,5%). Nie ma to wpływu na nasze prawo do dochodzenia dalszego odszkodowania wynikającego ze zwłoki wykraczającej poza ten zakres.

3.4 Kupujący ma prawo do potrącenia, tylko gdy jego roszczenia wzajemne są ustalone i niekwestionowane lub przez nas wyraźnie uznane. W przypadku spornych roszczeń wzajemnych zamawiającemu nie przysługuje również prawo zastrzeżenia.

3.5 Jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do zdolności płatniczej Zamawiającego lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w odniesieniu do jego majątku, wszystkie należności z tytułu naszych stosunków handlowych stają się natychmiast wymagalne. Ponadto jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty z góry, zapłaty w formie gotówkowej przy odbiorze lub akredytywy lub depozytu w dobrej wierze.

4. Terminy dostaw

4.1 Nasze terminy dostaw są potwierdzane pisemnie, jednak mogą ulec zmianie. Termin dostawy rozpoczyna się w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez nas wszystkich dokumentów wymaganych od zamawiającego. Przestrzeganie terminu dostawy wymaga wypełnienia przez zamawiającego wszystkich zobowiązań umownych.

4.2 W przypadku dostaw poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej czas dostawy zostaje dotrzymany w momencie przekazania towaru przewoźnikowi.

4.3 Siła wyższa, błędy w działalności, strajki lub inne utrudnienia, za które nie ponosimy odpowiedzialności, zaistniałe w naszym zakładzie lub u naszych dostawców, zwalniają nas z obowiązku dostawy na czas trwania zakłóceń i ich skutków. W przypadku zwłoki w dostawie zwłoka nie ulega przedłużeniu przez wystąpienie jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

5. Przejście ryzyka i wysyłka

5.1 Ryzyko przypadkowego zniszczenia i/lub uszkodzenia towaru przechodzi na zamawiającego w momencie przekazania towaru przewoźnikowi w naszym amerykańskim magazynie w Bohemii w stanie Nowy Jork. Dotyczy to również dostaw częściowych lub podjęcia przez nas innych usług, np. wysyłki lub transportu.

5.2 Jeśli wysyłka opóźni się z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, ryzyko przechodzi na Zamawiającego od dnia gotowości do wysyłki. W takich przypadkach przechowujemy towar na koszt zamawiającego i jesteśmy wówczas uprawnieni do naliczenia zamawiającemu co najmniej 0,5% kwoty faktury za przechowywaną dostawę za każdy rozpoczęty miesiąc. Na życzenie Zamawiającego i na jego koszt ubezpieczamy towar od zwykłego ryzyka.

5.3 Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie.

5.4 Wybieramy opakowanie i sposób wysyłki według własnego uznania. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu natychmiast po jego otrzymaniu i natychmiastowego poinformowania przewoźnika o widocznych uszkodzeniach transportowych. Ponadto zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych o widocznych uszkodzeniach transportowych. Jeśli zamawiający nie spełni tego obowiązku, dostarczony towar uznaje się za zaakceptowany wraz ze szkodami transportowymi.

6. Gwarancja/reklamacja

6.1 Gwarantujemy, że w momencie dostawy wszystkie produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych.

6.2 Okres gwarancji wynosi jeden rok, licząc od daty wysyłki. Jeśli w tym okresie wszystkie prace serwisowe i naprawcze zostaną wykonane przez nas lub autoryzowane przez nas punkty serwisowe, a produkt zostanie zarejestrowany u nas przez właściciela, udzielimy dodatkowej gwarancji na okres kolejnych 12 miesięcy. Ani w pierwszej 12-miesięcznej gwarancji, ani w naszej dodatkowej 12-miesięcznej gwarancji nie są uwzględnione: – części zużywalne i eksploatacyjne; – szkody transportowe; – szkody powstałe w następstwie niewłaściwego traktowania, eksploatacji lub użytkowania; szkody powstałe z winy nabywcy; – szkody powstałe w wyniku działania czynników chemicznych, elektronicznych lub atmosferycznych; – szkody powstałe w wyniku zastosowania części zamiennych niebędących oryginalnymi częściami zamiennymi firmy BINDER; – szkody powstałe w wyniku nieautoryzowanych zmian/modyfikacji urządzeń przez nabywcę lub osoby trzecie; – szkody powstałe w wyniku wadliwej instalacji lub uruchomienia przez nabywcę lub osoby trzecie.

6.3 Nabywca powinien sprawdzić towar pod kątem wad natychmiast po jego otrzymaniu. Reklamacje dotyczące widocznych wad mogą być uwzględnione, tylko gdy zostaną zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, chyba że obowiązuje pkt. 5.4 w odniesieniu do szkód transportowych. Wady ukryte muszą być zgłoszone na piśmie natychmiast po ich wykryciu.

6.4 Jeśli wada dostarczonego towaru zostanie rzeczywiście stwierdzona w okresie 12 miesięcy gwarancji, zamawiający jest zobowiązany do przesłania nam pisemnego zawiadomienia w ciągu siedmiu (7) dni od jej stwierdzenia. W takim przypadku naszym jedynym i wyłącznym obowiązkiem jest podjęcie decyzji, według naszego uznania, czy dostarczyć nowy produkt wolny od wad, czy też naprawić wadliwy produkt. W przypadku naprawy ponosimy wszystkie koszty usunięcia wady, w szczególności koszty transportu, podróży lub robocizny, o ile nie są one zwiększone przez przywiezienie produktu poza miejsce dostawy i o ile wada wystąpi w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy (patrz pkt 6.2 powyżej). Wszystkie części wymienione w trakcie naprawy przechodzą na naszą własność. Na żądanie należy je odesłać na nasz koszt. Jeśli nasze środki zaradcze nie przyniosą rezultatu, nabywca ma prawo – według własnego uznania – do odstąpienia od umowy lub żądania stosownej obniżki ceny w związku z wadą.

6.5 Jeśli wada wystąpi po upływie początkowego 12-miesięcznego okresu gwarancji, a nasza dodatkowa 12-miesięczna gwarancja jest ważna (patrz pkt 6.2 powyżej), zamawiający musi odesłać wadliwy produkt na swój koszt w pierwszej kolejności do firmy BINDER lub w drugiej kolejności do przedsiębiorstwa, w którym zamawiający nabył nasz produkt. Naszym jedynym i wyłącznym obowiązkiem jest podjęcie decyzji, według naszego uznania, czy dostarczyć nowy produkt wolny od wad, czy też naprawić wadliwy produkt. Jeśli wysyłka wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, możemy naprawić wadliwy produkt u zamawiającego. Jeśli nasz środek zaradczy nie będzie skuteczny, rozważymy rozsądne obniżenie ceny.

6.6 POWYŻSZA GWARANCJA W NINIEJSZYM PUNKCIE 6 ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE Z NASZEJ STRONY. WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ANI NIE UPOWAŻNIAMY ŻADNEJ INNEJ OSOBY, FIRMY LUB KORPORACJI DO PRZYJĘCIA ZA NAS JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTU. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE LUB MIENIU, SZKODY WYNIKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ TOWARÓW W MAGAZYNIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU AWARII DOSTARCZONEGO SPRZĘTU NIEZALEŻNIE OD JEJ PRZYCZYNY (W TYM WADY PRODUKCYJNEJ).

7. Odstąpienie nabywcy

Jeśli nabywca odstąpi od umowy bez podania przyczyny lub nie wypełni swojej części umowy, nabywca zgadza się na zapłatę 25% kwoty zamówienia na nasze żądanie w ramach odszkodowania. Prawo obu stron do udowodnienia wyższego lub niższego odszkodowania pozostaje zastrzeżone.

8. Zastrzeżenie tytułu własności

8.1 Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu uregulowania przez zamawiającego wszystkich należności z tytułu naszych stosunków handlowych. Zamawiający może sprzedawać zastrzeżone towary tylko w ramach zwykłej działalności gospodarczej, nie może ich zastawiać ani przenosić na zabezpieczenie; powinien nas niezwłocznie powiadomić o każdym dostępie stron trzecich. Zamawiający jest zobowiązany do ochrony naszych praw do zastrzeżenia własności w przypadku odsprzedaży towaru na kredyt, a w szczególności do przekazania zastrzeżenia własności swoim klientom.

8.2 Zastrzeżenie własności obowiązuje aż do całkowitego zwolnienia z zobowiązań warunkowych (np. w przypadku przedłużonej płatności czekiem lub wekslem), które zawarliśmy w interesie Zamawiającego.

9. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania dla dostaw z naszego magazynu w USA jest Bohemia w stanie Nowy Jork. Miejscem realizacji płatności jest Citibank N.A. Ronkonkoma, Nowy Jork, USA.

10. Dostawa programów komputerowych

Jeśli nasze dostawy zawierają również opracowane przez nas programy komputerowe (np. APT-COM™), w przypadku odsprzedaży przez nabywcę produktu z takimi zainstalowanymi programami obowiązują następujące warunki:

 • Nabywca jest upoważniony do odsprzedaży produktu z zainstalowanym oprogramowaniem, jednak ani sam nabywca, ani odpowiedni klient nabywcy nie zyskują w wyniku takiej (od)sprzedaży prawa do użytkowania (licencji) w opracowanym przez nas programie.
 • Zamawiający musi poinformować klienta, że uzyska on prawo do użytkowania dopiero po zawarciu z nami kolejnej umowy (tzw. umowy licencyjnej na oprogramowanie) – w tym celu klient musi wypełnić i odesłać nam załączoną kartę rejestracyjną; Zamawiający powinien wyraźnie wyjaśnić swojemu klientowi sposób korzystania z systemu kart rejestracyjnych.
 • Zamawiający przekazuje pakiet oprogramowania (składający się z płyty CD-ROM z oprogramowaniem, dodatkowych komponentów sprzętowych, instrukcji obsługi, naszych Ogólnych warunków handlowych dla umów licencyjnych na oprogramowanie oraz karty rejestracyjnej) klientowi w stanie, w jakim go od nas otrzymał.
 • Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania nas o nazwach klientów, którym sprzedał produkt z naszym zainstalowanym oprogramowaniem. Ponadto udzielamy zamawiającemu niewyłącznego prawa do użytkowania. Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z dostarczonym produktem. Używanie oprogramowania na więcej niż jednym systemie jest zabronione. Zamawiający nie jest upoważniony do powielania, modyfikacji ani tłumaczenia oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest niedozwolone.

11. Prawo właściwe i właściwość miejscowa

Wszelka sprzedaż dokonywana przez BINDER Inc. oraz spory z niej wynikające, a także niniejsze ogólne warunki dostawy i płatności, podlegają prawu stanu Nowy Jork w USA i są interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie roszczenia z tym związane nabywca wnosi przed sądy stanu Nowy Jork, hrabstwa Nowy Jork lub hrabstwa Suffolk. BINDER Inc. może wytoczyć powództwo przeciwko nabywcy przed takimi sądami lub sądami w okręgu, w którym nabywca ma główną siedzibę lub w okręgu, w którym znajduje się wyposażenie.

Ogólne warunki handlowe i licencyjne dotyczące dostarczania oprogramowania („Ogólne warunki licencyjne dotyczące oprogramowania”) spółki BINDER GmbH

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich programów komputerowych, które udostępniamy klientowi, niezależnie od tego, czy odbywa się to bezpłatnie czy odpłatnie, i niezależnie od sposobu uzyskania oprogramowania przez klienta (poprzez pobranie lub uzyskanie na nośniku danych), o ile klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu punktu 14 niemieckiego kodeksu cywilnego. Ewentualne ogólne warunki klienta dotyczące udostępniania i licencjonowania oprogramowania nie są uznawane jako zasada.

 

1. Kształt i przedmiot umowy

1.1 Firma BINDER udziela klientowi prawa do korzystania z jednego (lub więcej) z następujących programów komputerowych:

 • Oprogramowanie APT-COM 3 DataControlSystem (w jednej z edycji: Basic, Standard lub GLP) (za opłatą);
 • Bezpłatna wersja demonstracyjna programu APT-COM 3 (bez możliwości zapisu danych);
 • BCW Time Program Editor; BCW Week Program Editor (oba bezpłatne);
 • MB2 Time Program Editor; MB2 Week Program Editor (oba bezpłatne);
 • Wszelkie inne programy, które firma BINDER udostępnia klientowi nieodpłatnie jako pliki do pobrania ze strony głównej BINDER lub w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Ponadto firma BINDER dostarcza klientowi następujące elementy związane z danym oprogramowaniem: instrukcję obsługi (o ile jest ona dostępna dla danego programu), dodatkowe komponenty sprzętowe (o ile są dostępne) oraz wszelkie inne powiązane materiały (o ile są dostępne – zwane dalej łącznie „oprogramowaniem”), które klient nabył bezpośrednio od nas lub autoryzowanego sprzedawcy.

1.2 Partnerzy serwisowi firmy BINDER są również uznawani za klientów w kontekście niniejszych OWU dotyczących licencjonowania oprogramowania. Jeśli partner serwisowy firmy BINDER otrzymuje lub chce otrzymać oprogramowanie od firmy BINDER za pośrednictwem poczty elektronicznej, musi najpierw udzielić wyraźnej pisemnej zgody na stosowanie niniejszych OWU dotyczących licencjonowania oprogramowania. Zgoda ta może zostać udzielona również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.3 Klient otrzymuje prawo do korzystania z danego oprogramowania po zaakceptowaniu niniejszych warunków handlowych; jednocześnie pomiędzy firmą BINDER a klientem zostaje zawarta umowa licencyjna. W przypadku oprogramowania odpłatnego (APT-COM 3) obowiązują następujące zasady: po dostarczeniu nośnika danych z oprogramowaniem APT-COM 3 klient otrzymuje kartę rejestracyjną, którą powinien wypełnić i do nas odesłać. Umowa licencyjna na oprogramowanie pomiędzy nami a klientem zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu karty rejestracyjnej. Ponadto klient nie może korzystać z płatnego oprogramowania, dopóki nie wypełni prawidłowo i nie odeśle karty rejestracyjnej.
Bezpłatne oprogramowanie należy pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej. W tym przypadku umowa licencyjna pomiędzy nami a klientem zostanie zawarta w momencie zaakceptowania niniejszych warunków handlowych poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk podczas pobierania danego programu.

1.4 Jeśli klient nie jest w stanie lub nie chce wyrazić zgody na zobowiązania określone w niniejszych warunkach handlowych, nie jest uprawniony do instalacji lub użytkowania oprogramowania. W takich przypadkach oprogramowanie może zostać zwrócone do nas lub sprzedawcy w zależności od tego, gdzie zostało nabyte, a cena zakupu zostanie zwrócona. Jednakże cena zakupu programów podlegających opłacie zostanie zwrócona, tylko gdy plomba na opakowaniu nośnika danych jest nienaruszona.

2. Zakres licencji

2.1 W przypadku programów odpłatnych udzielana licencja dotyczy korzystania z oprogramowania na jednym stanowisku pracy i na jednym komputerze (tj. licencja dla pojedynczego użytkownika). Licencja, która podlega opłacie, nie jest licencją sieciową. Oprogramowanie bezpłatne może być używane przez wielu użytkowników na różnych komputerach.

2.2 Klient może korzystać bez ograniczeń czasowych zarówno z oprogramowania bezpłatnego, jak i odpłatnego; licencja w obu przypadkach (bezpłatnym i odpłatnym) jest udzielana na zasadzie niewyłączności.

3. Instalacja/wymagania systemowe

3.1 Oprogramowanie i dostarczane wraz z nim dodatkowe komponenty sprzętowe (jeśli dotyczy) mogą być zainstalowane przez samego klienta lub autoryzowany przez nas punkt serwisowy. W tym drugim przypadku wymagane jest odrębne zamówienie.

3.2 Przed rozpoczęciem instalacji należy wykonać kopię zapasową danych na dysku komputera. Jeśli oprogramowanie i sprzęt dodatkowy (karta i konwerter) (jeśli jest w zestawie) nie zostały zainstalowane zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub przez autoryzowany serwis, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędów w obsłudze oprogramowania lub utraty danych.

3.3 System klienta musi spełniać wymagania przedstawione w instrukcji obsługi, aby można było korzystać z oprogramowania.

4. Infolinia

W momencie zawarcia niniejszej umowy licencyjnej udostępnimy klientowi infolinię serwisową. Klient może skorzystać z infolinii w dowolnym momencie. Dołożymy wszelkich starań, aby w przypadku problemów z dostarczonym oprogramowaniem natychmiast zapewnić klientowi jak najlepsze doradztwo i pomoc.

5. Aktualizacje

Klient może w ramach niniejszej umowy licencyjnej pobierać z naszej strony internetowej aktualizacje dla nabytego oprogramowania. Na życzenie klienta dostarczymy i zainstalujemy odpłatnie przedmiotowe aktualizacje.

6. Prawa do powielania

6.1 Klient może powielać dostarczone przez nas oprogramowanie, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przykładem koniecznego powielenia jest instalacja programu w pamięci masowej komputera klienta z oryginalnego nośnika danych oraz załadowanie programu do pamięci roboczej. To samo dotyczy programów komputerowych, które są pobierane bezpośrednio z naszej strony internetowej.

6.2 Dodatkowo dozwolone jest powielanie w celu wykonania kopii zapasowej. Można jednak wykonać i przechowywać tylko jedną kopię zapasową. Ta kopia zapasowa musi być oznaczona jako kopia zapasowa udostępnionego oprogramowania. Niezależnie od powyższego dozwolone jest wykonywanie standardowych, regularnych (automatycznych) kopii zapasowych dysku twardego, na którym oprogramowanie jest przechowywane i używane.

6.3 Wszelkie inne rodzaje powielania, w tym przesyłanie kodu programu do drukarki, są niedozwolone.

6.4 W przypadku zmiany sprzętu przez klienta, program musi zostać usunięty z pamięci masowej dotychczasowego sprzętu. Dopuszczalne jest jednoczesne zapisywanie, przechowywanie lub używanie na więcej niż jednym urządzeniu.

7. Dekompilacja i modyfikacje programu

7.1 Przekładanie udostępnionego kodu programu na inne formaty kodu (dekompilacja), jak również wszelkie inne rodzaje inżynierii wstecznej na różnych etapach produkcji udostępnionego oprogramowania, jest zabronione.

7.2 Usuwanie zabezpieczeń przed kopiowaniem lub podobnych zabezpieczeń jest zasadniczo niedozwolone. Klient może usunąć zabezpieczenie przed kopiowaniem lub procedurę ochronną, tylko gdy mechanizm ochronny utrudnia swobodne korzystanie z programu, a my nie jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania w rozsądnym terminie pomimo złożenia wniosku z tym związanego. W przypadkach, gdy mechanizm ochronny utrudnia lub uniemożliwia swobodne korzystanie z programu, ciężar dowodu spoczywa na kliencie.

7.3 Klient nie może usuwać ani zmieniać numerów seryjnych ani innych cech służących do identyfikacji programu.

7.4 Wszelkie gwarancje tracą ważność w przypadku bezpośredniej ingerencji w pliki nabytego oprogramowania.

8. Odsprzedaż i podnajem

8.1 Klient może trwale odsprzedać lub przekazać stronie trzeciej nabyte oprogramowanie wraz z instrukcją obsługi i wszelkimi materiałami towarzyszącymi, jeśli ta strona trzecia oświadczy, że wyraża zgodę na to, aby niniejsze warunki umowy nadal obejmowały oprogramowanie. W przypadku przekazania programu klient musi przekazać nowemu użytkownikowi wszystkie kopie programu, łącznie z kopiami zapasowymi, lub zniszczyć kopie, które nie zostały przekazane. Przekazanie programu oznacza, że klient nie ma już prawa do korzystania z niego. Ponadto klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku informowania zgodnie z punktem 8 poniżej.

8.2 Klient nie może podnajmować nabytego oprogramowania wraz z instrukcją obsługi i innymi materiałami towarzyszącymi stronom trzecim w celach zarobkowych. Klient może użyczyć oprogramowanie (tzn. udostępnić je nieodpłatnie), jeśli strona trzecia oświadczy, że zgadza się na to, aby niniejsze warunki umowy nadal obejmowały oprogramowanie oraz jeśli klient przekaże stronie trzeciej wszystkie kopie programu, łącznie z kopiami zapasowymi, lub zniszczy kopie, które nie zostaną przekazane. W okresie udostępniania programu stronie trzeciej klient nie ma prawa do korzystania z programu.

8.3 Klient nie może udostępniać oprogramowania stronom trzecim na tej podstawie, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana strona trzecia narusza warunki umowy, w szczególności jeśli istnieje podejrzenie, że strona trzecia dokonuje niedozwolonych reprodukcji

9. Obowiązek informowania

W przypadku odsprzedaży oprogramowania przez klienta jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia nas o nazwie i pełnym adresie nabywcy, o ile nabywca jest przedsiębiorcą w rozumieniu paragrafu 14 niemieckiego kodeksu cywilnego.

10. Gwarancja

10.1 Warunki obowiązujące w odniesieniu do odpłatnych programów komputerowych: Wszelkie wady dostarczonego oprogramowania będą usuwane przez nas lub nasze stacje serwisowe w okresie gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu oprogramowania (decydująca jest w tym przypadku data wystawienia faktury sprzedawcy lub faktury firmy BINDER). Gwarancji udzielamy tylko w przypadku, gdy klient zarejestrował u nas dany program (patrz punkt 1.2 powyżej). Z gwarancji wyłączone są błędy obsługi spowodowane nieprawidłową i niezgodną z instrukcją obsługi instalacją programu lub dodatkowych komponentów sprzętowych. Ponadto nie udzielamy ochrony gwarancyjnej w przypadkach, gdy wada będąca przedmiotem reklamacji wynika z wypadku, niewłaściwego użycia lub nieprawidłowego zastosowania programu. Co więcej nie udzielamy gwarancji na wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania określonych wymagań sprzętowych lub zastosowania niekompatybilnych sterowników systemowych innych komponentów sprzętowych. Prawo do usuwania wad w miejscu instalacji nie przysługuje. Możemy zdecydować się na usunięcie wady u klienta lub na odesłanie przez niego wadliwego towaru do nas. W drugim przypadku poniesiemy koszty zwrotu, o ile wada powstanie w okresie gwarancyjnym.

10.2 Wada objęta warunkami gwarancji zostanie usunięta w formie bezpłatnej naprawy lub dostawy zastępczej według naszego uznania.

10.3 Jeśli usunięcie wady nie jest możliwe w rozsądnym terminie lub prace naprawcze lub dostawa zastępcza zostaną uznane za nieudane z innych powodów, klient może zażądać obniżenia opłaty lub odstąpić od umowy według własnego uznania. Prace naprawcze lub dostawę zastępczą uważa się za nieudaną, tylko gdy przyznano nam wystarczającą możliwość wykonania prac naprawczych lub dostawy zastępczej, a działania te nie powiodły się co najmniej dwukrotnie, lub gdy prace naprawcze lub dostawa zastępcza są niemożliwe, lub gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do szans powodzenia, lub gdy z jakiegokolwiek innego powodu powstaje sytuacja nie do przyjęcia.

10.4 Nie możemy zapewnić ochrony gwarancyjnej dla bezpłatnych programów komputerowych, jednak w przypadku wystąpienia wady będziemy w miarę naszych możliwości wspierać klienta w identyfikacji i rozwiązaniu problemu.

11. Obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia wad
Poniższe obowiązki dotyczą wyłącznie oprogramowania płatnego:

11.1 Klient powinien sprawdzić dostarczone płatne oprogramowanie, w tym instrukcję obsługi i wszelkie inne materiały, w ciągu 5 dni roboczych od zainstalowania programu, w szczególności pod kątem kompletności dołączonych dokumentów i funkcjonalności opcji programowania opisanych w instrukcji obsługi. Ewentualne wady, które zostały stwierdzone lub które można było stwierdzić podczas tego procesu, należy zgłosić nam na piśmie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Takie zgłoszenie wad musi zawierać opis, w którym dołożono wszelkich starań, aby podać szczegóły dotyczące wad.

11.2 Wszelkie roszczenia z tytułu wad, których nie można zidentyfikować w trakcie opisanego powyżej procesu prawidłowej kontroli, muszą zostać zgłoszone nam na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od wykrycia wad i zgodnie z wymogami powiadomienia.

11.3 W przypadku zlekceważenia lub naruszenia obowiązku kontroli i powiadomienia o wadach, dostarczone oprogramowanie uznaje się za zatwierdzone z uwzględnieniem danej wady. Oprogramowanie musi zostać zainstalowane nie później niż 24 miesiące od jego zakupu. Po upływie tego okresu nie będziemy udzielać dalszej ochrony gwarancyjnej.

12. Odpowiedzialność

12.1 Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, o ile roszczenia odszkodowawcze klienta wynikają z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. W związku z tym należy przypisać nam działania naszych przedstawicieli lub wykonawców. O ile nie dojdzie do umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność za szkody ogranicza się do szkód o typowym, przewidywalnym charakterze.

12.2 Ponadto ponosimy odpowiedzialność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, jeśli naruszymy obowiązek, który jest uważany za istotny w odniesieniu do realizacji umowy; w takich przypadkach odpowiedzialność za odszkodowanie jest również ograniczona do szkód o przewidywalnym, typowym charakterze.

12.3 Odpowiedzialność z tytułu zawinionej utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu pozostaje bez zmian; to samo dotyczy obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt lub przepisami o odpowiedzialności producenta.

12.4 Wyklucza się wszelką inną odpowiedzialność.

13. Sąd właściwy i obowiązujące prawo

13.1 Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba naszej firmy (Tuttlingen, Niemcy).

13.2 Do niniejszej umowy stosuje się wyłącznie niemieckie prawo materialne, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 1980 roku.

Umowa licencyjna na oprogramowanie APT-COM 4 firmy BINDER

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie reguluje prawa przyznane Licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania APT-COM 4 (zwanego dalej „oprogramowaniem”) wyprodukowanego przez firmę BINDER GmbH, 78532 Tuttlingen, Niemcy (zwaną dalej „BINDER”).

1,2. Oprócz niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie niektóre składniki oprogramowania mogą podlegać szczególnym warunkom użytkowania nadrzędnym w stosunku do niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie w przypadku konfliktu ich postanowień. Warunki Licencjobiorcy odbiegające od niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie nie stają się częścią niniejszej Umowy nawet w przypadkach, gdy BINDER zapewnia dostawy lub usługi bez wyraźnego sprzeciwu wobec nich.

2. Przedmiot umowy

2,1. Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie jest oprogramowanie BINDER wskazane w pkt. 1.1. 2,2. Strony zgodnie przyjmują założenie, że Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim.

2,3. BINDER dostarcza Licencjobiorcy kopię Oprogramowania na nośniku danych lub drogą elektroniczną (np. poprzez pobranie) oraz udostępnia Licencjobiorcy wersję odpowiedniej dokumentacji użytkowej (np. na stronie internetowej BINDER).

2,4. Jakość i funkcjonalność Oprogramowania są ostatecznie określone w Specyfikacjach i, jeśli ma to zastosowanie, w innych dokumentach opisowych. Wszelkie informacje zawarte w tych dokumentach są uważane za specyfikację wykonania, a nie za „gwarancję”. Zobowiązania wynikające z gwarancji będą akceptowane, tylko gdy opis został wyraźnie określony jako gwarancja.

2,5. BINDER nie będzie wykonywał żadnych usług instalacyjnych i konfiguracyjnych.

2,6. BINDER nie jest zobowiązany do zapewnienia aktualizacji, ulepszeń lub wsparcia technicznego dla Oprogramowania.

3. Przyznanie praw do użytkowania

3.1 Komponenty stron trzecich, w tym oprogramowanie typu open source działające samodzielnie lub jako komponent Oprogramowania, które BINDER dostarcza Licencjobiorcy, podlegają – o ile nie uzgodniono inaczej – przede wszystkim umowie licencyjnej (umowom licencyjnym) odpowiedniego producenta (producentów) lub wszelkim warunkom licencji open source, które mogą mieć do nich zastosowanie; alternatywnie i w sposób uzupełniający zastosowanie mają postanowienia niniejszego par. 3. Na żądanie BINDER dostarczy Licencjobiorcy te umowy licencyjne; ponadto zostaną one dostarczone w pliku tekstowym „ThirdPartyNotices.txt” znajdującym się w folderze instalacyjnym.

3,2. O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, Licencjobiorca otrzymuje niewyłączne, bezterminowe prawo ograniczone do terytorium geograficznego Niemiec do Oprogramowania i korzystania z niego w jednym (1) miejscu pracy na jednym (1) komputerze lokalnym. Dozwolone użytkowanie obejmuje instalację Oprogramowania, załadowanie go do pamięci i używanie przez Licencjobiorcę zgodnie z przeznaczeniem. Licencjobiorca nie może wynajmować, wypożyczać ani udzielać żadnego innego rodzaju sublicencji na nabyte Oprogramowanie, udostępniać go publicznie (przewodowo czy bezprzewodowo), udostępniać go stronom trzecim za opłatą czy darmowo; nie narusza to postanowienia pkt. 3.6 niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie. Jeśli Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie Licencjobiorcy, prawa do użytkowania odnoszą się wyłącznie do użytkowania Oprogramowania w kodzie maszynowym. Licencjobiorca nie może żądać wydania lub ujawnienia kodu źródłowego.

3,3. Licencjobiorca nie otrzymuje żadnych praw, które nie zostały mu wyraźnie przyznane. W szczególności Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani udzielać sublicencji na Oprogramowanie ani zezwalać na korzystanie z Oprogramowania na rzecz lub przez strony trzecie w ramach podziału czasu, umów outsourcingowych lub usług centrów danych (w szczególności środowisk klient-serwer, takich jak Citrix) ani żadnego innego odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania na rzecz lub przez strony trzecie (w tym spółki powiązane z Licencjobiorcą), chyba że BINDER udzielił uprzedniej pisemnej zgody.

3,4. Licencjobiorca wykona jedną (1) kopię zapasową Oprogramowania pod warunkiem, że jest ona wymagana do zabezpieczenia jego przyszłego użytkowania. Licencjobiorca zgadza się na dołączenie do wyżej wymienionej kopii zapasowej w wyraźnie widoczny sposób informacji „kopia zapasowa” oraz dodatkowo informacji o prawach autorskich, która odnosi się do BINDER.

3,5. Zgodnie z paragrafem 69e niemieckiej ustawy o prawie autorskim (§ 69e UrhG) Licencjobiorca ma prawo do dekompilacji i powielania Oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zachowania interoperacyjności Oprogramowania z innymi programami. Jednak pod warunkiem zawieszającym, że BINDER nie dostarczy Licencjobiorcy niezbędnych informacji w rozsądnym terminie na żądanie Licencjobiorcy.

3,6. Licencjobiorca może przekazać stronie trzeciej kopię nabytego Oprogramowania do stałego użytku pod warunkiem jednoczesnego przekazania niniejszej Umowy licencyjnej na Oprogramowanie oraz dokumentacji. W takim przypadku Licencjobiorca zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania korzystania z programu, usunięcia wszystkich zainstalowanych kopii ze swojego komputera oraz usunięcia lub zwrócenia BINDER wszystkich pozostałych kopii przechowywanych na innych nośnikach danych, chyba że Licencjobiorca podlega przepisom ustawowym narzucających dłuższy okres przechowywania. Na żądanie BINDER Licencjobiorca potwierdza na piśmie, że spełnił wymagania określone powyżej i, w stosownych przypadkach, wyjaśni podstawy dłuższego okresu przechowywania. Ponadto Licencjobiorca zgadza się wyraźnie zobowiązać stronę trzecią, która otrzyma od niego Oprogramowanie, do przestrzegania zakresu praw przyznanych na podstawie niniejszego art. 3.

3,7. W przypadku korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę z naruszeniem niniejszej Umowy licencyjnej BINDER ma prawo obciążyć Licencjobiorcę zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości opłat licencyjnych, które zostałyby poniesione w oparciu o aktualne stawki, które BINDER zwykle pobiera za nadmierne korzystanie. Ponadto, w stosownych przypadkach, Licencjobiorca ponosi uzasadnione koszty badania zgodnie z art. 6.2 niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. BINDER wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

3,8. Cechy służące do identyfikacji programu (np. noty o prawach autorskich, numery seryjne itp.) nie mogą być usuwane z Oprogramowania ani modyfikowane.

4. Prawa ustawowe

4.1 BINDER gwarantuje, że Oprogramowanie ma uzgodnioną jakość i Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania bez naruszania praw osób trzecich. BINDER nie przyjmuje żadnych zobowiązań gwarancyjnych dotyczących wyników pracy, które Licencjobiorca uzyskuje za pomocą Oprogramowania BINDER, chyba że jest to wyraźna część Specyfikacji. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za samodzielne sprawdzenie uzyskanych wyników pracy pod kątem ich dokładności i przydatności do zamierzonych działań i celów przed ich wykorzystaniem. Licencjobiorca jest świadomy, że Oprogramowanie nie zostało zaprojektowane, przetestowane ani certyfikowane do użytku w związku z działaniami wysokiego ryzyka, m.in. nie jest przeznaczone do użytku w systemach podtrzymywania życia w medycynie, elektrowniach jądrowych ani innych obszarach, które wymagają działania odpornego na awarie.

4,2. Licencjobiorca jest zobowiązany do sprawdzenia Oprogramowania niezwłocznie po jego otrzymaniu pod kątem widocznych wad i powiadomienia BINDER o ewentualnych wadach bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym razie wyraźnie wyklucza się ustawowe prawa oparte na wymienionych wadach. To samo obowiązuje odpowiednio, jeśli wada tego typu ujawni się w późniejszym czasie. Obowiązuje § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

4,3. Licencjobiorca może dochodzić roszczeń tylko z tytułu wad, które są możliwe do odtworzenia lub które Licencjobiorca może opisać w zrozumiały sposób. Za wady lub błędy nie uważa się wad funkcjonalnych Oprogramowania spowodowanych środowiskiem sprzętowym lub programowym Licencjobiorcy, uszkodzonymi danymi, niewłaściwym użytkowaniem lub innymi okolicznościami, za które Licencjobiorca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto BINDER jest zwolniony ze swoich zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do wad jakościowych lub prawnych, jeśli Licencjobiorca zmodyfikował oprogramowanie bez uprzedniej autoryzacji, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, lub oprogramowanie było używane niezgodnie z Umową (np. w innym środowisku systemowym), lub niezgodnie z dokumentacją użytkownika, chyba że Licencjobiorca może wykazać, że wada nie jest związana z tymi okolicznościami, a analiza błędów i/lub ich usunięcie przez BINDER nie jest utrudnione z powodu tych okoliczności.

4,4. W przypadku wystąpienia wady jakościowej BINDER ma początkowo prawo do późniejszego wykonania, tj. do późniejszego ulepszenia Oprogramowania w celu usunięcia wady lub do późniejszej dostawy. Usunięcie wady może również oznaczać, że BINDER wskaże Licencjobiorcy rozsądne możliwości uniknięcia skutków wady lub obejścia problemu. Uznaje się również, że BINDER wywiązał się z obowiązku późniejszego ulepszenia towarów i/lub usług, jeśli aktualizacje objęte procedurą automatycznej instalacji są udostępniane Licencjobiorcy do pobrania ze strony internetowej BINDER i jeśli BINDER oferuje Licencjobiorcy wsparcie telefoniczne w przypadku problemów z instalacją w związku ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi (późniejsze wykonanie). W przypadku gdy późniejsze wykonanie ostatecznie nie powiedzie się (po co najmniej dwóch (2) próbach późniejszego wykonania dla każdej wady), Licencjobiorca może żądać obniżenia wynagrodzenia lub rozwiązać niniejszą umowę według własnego uznania. W zależności od złożoności Oprogramowania i jego technicznej interoperacyjności z infrastrukturą informatyczną Licencjobiorcy uzasadnione może być również podjęcie więcej niż dwóch (2) kolejnych prób wykonania, a od Licencjobiorcy można oczekiwać ich akceptacji. Roszczenia o odszkodowanie i zwrot wydatków zmarnowanych z powodu wad podlegają postanowieniom Art. 5 niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie.

4,5. W przypadku gdy BINDER wykonuje usługi związane z usuwaniem usterek lub wad, nie będąc do tego zobowiązanym, może żądać od Licencjobiorcy odrębnego wynagrodzenia na podstawie czasu i materiałów w oparciu o obowiązujące wówczas stawki dzienne BINDER. W szczególności ma to zastosowanie, jeśli wady zgłoszonej przez Licencjobiorcę nie można wykazać lub nie można jej przypisać BINDER. BINDER nie ma prawa do wynagrodzenia, jeśli Licencjobiorca wykaże, że nie zdawał sobie sprawy z istnienia wady i nie było w tym jego winy.

4,6. W przypadku kolejnej dostawy Licencjobiorca przyjmuje nową wersję oprogramowania. W przypadku wady prawnej BINDER zapewni Licencjobiorcy – według uznania BINDER – nienaruszający praw osób trzecich sposób korzystania z oprogramowania lub zmodyfikuje oprogramowanie w taki sposób, że prawa osób trzecich nie będą już naruszane.

4,7. Z wyjątkiem odszkodowań ustawowe roszczenia oparte na wadach jakościowych ulegną przedawnieniu w ciągu jednego (1) roku. Jeśli Oprogramowanie zostało sprzedane na nośniku danych, okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie dostarczenia Oprogramowania objętego niniejszą Umową. W przypadku sprzedaży Oprogramowania poprzez pobranie go za pośrednictwem internetu, termin przedawnienia rozpoczyna się od przekazania i aktywacji danych do logowania do strefy pobierania BINDER. W przypadku roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zwrot poniesionych nakładów zastosowanie ma przepis szczególny Art. 5 niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie.

4,8. Dostarczanie aktualizacji, ulepszeń i innych nowych wersji Oprogramowania nie wpływa na zobowiązania gwarancyjne w odniesieniu do pierwotnie wydanego Oprogramowania, a w szczególności nie powoduje przedłużenia pierwotnego okresu gwarancyjnego lub rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego dla dostarczonych aktualizacji, ulepszeń lub innych zmienionych wersji Oprogramowania.

5. Odpowiedzialność

5.1 BINDER ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania, za śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz w zakresie, w jakim udzielił gwarancji.

5,2. W przypadku zaniedbania BINDER odpowiada jedynie za naruszenie obowiązku umownego o znaczeniu zagrażającym osiągnięciu celu Umowy, a więc Licencjobiorca może słusznie powoływać się na jego spełnienie (tzw. obowiązek podstawowy). W takich przypadkach BINDER odpowiada za przewidywalną i typową szkodę. W takich przypadkach odpowiedzialność BINDER za wszystkie łączne przypadki szkód jest ograniczona do kwoty równej dwukrotnej wartości umowy dotyczącej nabytego Oprogramowania.

5,3. W przypadku utraty danych BINDER ponosi odpowiedzialność w granicach określonych powyżej, ale wyłącznie za szkody i/lub straty zawinione przez siebie, które wystąpiłyby również w przypadku, gdyby w działalności gospodarczej Licencjobiorcy istniał należyty, tj. nowoczesny, system kopii zapasowych, adekwatny do istniejącego ryzyka.

5,4. Poza tym BINDER nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności.

5,5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również organy spółek, przedstawicieli prawnych, pracowników i pełnomocników BINDER.

6. Ochrona oprogramowania/prawa do audytu

6.1 Licencjobiorca zobowiązuje się do ochrony Oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności. W szczególności zgadza się na przechowywanie wszystkich kopii Oprogramowania w miejscu zabezpieczonym przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

6,2. Licencjobiorca wyraża zgodę na umożliwienie BINDER na żądanie firmy przeprowadzenia audytu umownego korzystania z Oprogramowania, w szczególności w zakresie zgodności z umownym zakresem korzystania. W ramach tego audytu Licencjobiorca zgadza się udzielić BINDER informacji, umożliwić wgląd we wszelkie istotne dokumenty i rejestry oraz przyznać możliwość przeprowadzenia audytu wdrożonego środowiska sprzętowego i programowego. BINDER przeprowadza audyt po uprzednim zawiadomieniu w obiektach Licencjobiorcy w swoich typowych godzinach pracy, odpowiednio uwzględniając kwestie ochrony danych i poufnego traktowania tajemnic handlowych Licencjobiorcy. Ponadto BINDER ma prawo zlecić przeprowadzenie audytu stronie trzeciej zaakceptowanej przez Licencjobiorcę i zobowiązanej do zachowania tajemnicy w wymagany sposób.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Modyfikacje i zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. To samo dotyczy zrzeczenia się lub zmiany obowiązkowej formy pisemnej. Dokumenty pisemne przekazywane drogą elektroniczną nie spełniają wymogu obowiązkowej formy pisemnej.

7,2. Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie podlega prawu niemieckiemu, przy wyłączeniu konwencji ONZ o sprzedaży towarów.

7,3. Miejscem wykonania jest siedziba BINDER. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów w związku z niniejszą umową licencyjną jest również miejsce prowadzenia działalności przez BINDER, jeśli Licencjobiorca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną prawa publicznego lub nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech.

Ogólne warunki świadczenia usług przez spółkę BINDER GmbH

Dostępne również w formacie PDF

Kliknij tutaj, aby pobrać ogólne warunki świadczenia usług

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych i realizowanych przez BINDER, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie i pod warunkiem, że klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB], a klient ma siedzibę w Niemczech. Ogólne warunki handlowe klienta zasadniczo nie mają zastosowania, chyba że i o ile wyraźnie wyrazimy na to zgodę na piśmie.

 

1. Zawarcie umowy

Po złożeniu przez klienta zapytania telefonicznego lub pisemnego zamówienie zostaje zawarte poprzez wysłanie przez nas odpowiedniego pisemnego potwierdzenia pocztą elektroniczną.

2. Zakres dostawy

2,1. Naszą działalność prowadzimy z reguły od poniedziałku do piątku w godzinach 8–17. Praca jest wykonywana zgodnie z treścią naszego pisemnego potwierdzenia.

2.2 Prace wykonywane są zgodnie ze specyfikacjami BINDER i stanem techniki wiadomym w momencie zawierania umowy. Urządzenie uważa się za naprawione lub wyremontowane, jeśli zostało przywrócone do stanu odpowiadającego jego przeznaczeniu.

2.3 Nasze prace nie obejmują przewodów zasilających i wodnych ani innych prac poza urządzeniami.

2.4 W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa niezawinionego przez BINDER nasze usługi zostaną przerwane do czasu usunięcia tego zagrożenia.

2.5 W poszczególnych przypadkach mamy prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli według naszego uznania dane urządzenie nie nadaje się już do naprawy lub nie jest warte naprawy, lub jeśli nie jest możliwe nabycie niezbędnych części zamiennych.

3. Obowiązki klienta

3.1 Klient ma obowiązek zapewnienia naszym technikom serwisowym swobodnego dostępu do urządzenia BINDER. Urządzenie musi być opróżnione i przygotowane do przeprowadzenia odpowiedniego serwisu.

3.2 Przed rozpoczęciem prac serwisowych serwisowane urządzenie musi zostać oczyszczone i odkażone przez klienta. W przeciwnym razie, gdy BINDER będzie musiał oczyścić lub odkazić urządzenie, wszelkie koszty z tym związane ponosi klient.

3.3 Klient jest zobowiązany do zapewnienia nam jak najlepszego wsparcia podczas wykonywania usługi. Klient zobowiązuje się do właściwej współpracy podczas wykonywania przez nas usług. Jeśli klient ma specjalne wymagania dotyczące dostępu lub procedury, które opóźniają wykonanie faktycznej usługi, BINDER rozliczy je oddzielnie w późniejszym terminie.

3.4 Po zakończeniu prac serwisowych klient musi podpisać odpowiedni protokół wykonania.

4. Wynagrodzenie i płatność

4.1 BINDER wystawia fakturę za usługę opisaną w ofercie w formie ryczałtu lub według faktycznie poniesionych kosztów. Faktura jest wystawiana niezwłocznie po wykonaniu usługi i zawiera obowiązujący podatek VAT.

4.2 Faktury za wykonanie usług wystawione przez BINDER będą rozliczane zgodnie z ustalonymi warunkami płatności. Potrącenia, pomniejszenia i wstrzymania są wykluczone z wyjątkiem przypadku, gdy rzekome roszczenia wzajemne lub prawa klienta zostały prawomocnie stwierdzone lub przez nas uznane. W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta obowiązują przepisy ustawowe.

5. Gwarancja/ograniczenie odpowiedzialności

5.1 Na wykonane przez nas usługi oraz na oryginalne części zamienne BINDER udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia akceptacji naszej usługi przez klienta.

5.2 W przypadku wadliwego wykonania świadczenia, klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym BINDER na piśmie. BINDER ma wówczas prawo do naprawy, na którą należy wyznaczyć odpowiedni czas. Jeśli dalsze usuwanie wad również się nie powiedzie lub odmówimy usunięcia wad, klient może żądać obniżenia zapłaconej ceny lub poniesionych kosztów.

5.3 Dalsze prawa i roszczenia klienta, w szczególności z tytułu szkód, w tym utraty zysku, są wykluczone z wyjątkiem przypadku, gdy my lub nasi podwykonawcy są winni umyślnego lub rażącego zaniedbania.

6. Przeniesienie praw i obowiązków na podwykonawców

BINDER ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków na strony trzecie, w szczególności do zlecenia wykonania usług stronom trzecim pod warunkiem, że strony te gwarantują wykonanie umowy.

7. Siła wyższa

Zdarzenia stanowiące siłę wyższą, takie jak wojna, nieprzewidywalne zdarzenia naturalne, pandemie itp. uprawniają nas do przesunięcia wykonania naszych usług o rozsądny okres lub, w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie wykonać usług w przewidywalnej przyszłości, do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze klienta w przypadku siły wyższej są wykluczone w zakresie dozwolonym przez prawo (patrz punkt 5.3 powyżej).

8. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

8.1 W przypadku gdy klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publiczny majątek odrębny, powództwo w przypadku powstania sporów będzie wnoszone do sądu właściwego dla naszej siedziby (D-78532 Tuttlingen, Niemcy). Ponadto jesteśmy uprawnieni do podjęcia działań prawnych przeciwko klientowi w miejscu jego siedziby.

8.2 Obowiązuje zawsze niemieckie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów [CISG] z 1980 roku.