Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

W tym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą spółkę oraz praw wynikających dla użytkowników z przepisów o ochronie danych osobowych. Informacje odnoszą się przede wszystkim do przetwarzania danych osobowych w ramach naszych relacji handlowych z przedsiębiorstwami (B2B). Przetwarzanie danych dotyczy w szczególności przedstawicieli, pełnomocników i podmiotów działających w imieniu naszych kontrahentów.

 

Dokładne informacje dotyczące wizyt na naszej stronie internetowej, a zwłaszcza korzystania z formularzy, sklepu internetowego i newslettera można znaleźć tutaj: Ochrona danych

 

1.   Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych

 

Binder GmbH

Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
Telefon: +49 7462 2005 - 0
Prezes: Peter M. Binder
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.binder-world.com (z formularzem kontaktowym)

 

2.   W przypadku pytań dotyczących ochrony danych do dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych

 

Binder GmbH

Datenschutzbeauftragter
Im Mittleren Ösch 5

78532 Tuttlingen
E-mail: [email protected]

 

3.   Cele, w jakich przetwarzamy dane osobowe

 

Dane osobowe użytkowników służą nam do wypełnienia obowiązków umownych, obowiązków ciążących na nas przed i po zawarciu umowy oraz obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 b, c rozporządzenia RODO)

 

Przetwarzamy dane osobowe w przypadku zawarcia z nami umowy lub w ramach ustawowych obowiązków, którym podlegamy, np.

  •    gdy wykorzystujemy dane osobowe przedstawicieli lub pełnomocników strony umowy (np. w dziale zaopatrzenia lub księgowości),
  •    gdy wykorzystujemy dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, indywidualny adres e-mail, bezpośredni numer telefonu) pracowników innych przedsiębiorstw (np. w księgowości, w dziale sprzedaży lub zaopatrzenia),
  •    gdy wykorzystujemy dane kontaktowe w relacjach z urzędami.

 

Niekiedy przetwarzamy dane osobowe również przed zawarciem umowy lub po zakończeniu umowy (np. w ramach przygotowania oferty, podczas negocjowania umowy lub w ramach obowiązków ciążących na nas po zawarciu umowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych ma również na celu wypełnienie innych zobowiązań ustawowych, którym podlegamy (wynikających np. z prawa handlowego i podatkowego).

 

Dane osobowe wykorzystujemy do ochrony prawnie uzasadnionych interesów - naszych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 f rozporządzenia RODO)

 

Przetwarzamy dane osobowe także wówczas, gdy leży to w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej: np. gdy przetwarzamy informacje kontaktowe innych firm, możemy w celu zabezpieczenia naszego ryzyka finansowego zasięgać informacji o wiarygodności kredytowej. Wypełniając przysługujące nam prawo gospodarza terenu, celem ochrony przed dewastacją i oszustwami zainstalowaliśmy w kilku miejscach przedsiębiorstwa kamery monitoringu. Wykorzystujemy dane osobowe również w ramach reklamy bezpośredniej, o ile użytkownik nie wyrazi wobec tej formy sprzeciwu. Dane osobowe możemy także przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy, jeżeli wyrażą na to zgodę (art. 6 ust. 1 a rozporządzenia RODO)

 

W poszczególnych przypadkach wymagamy konkretnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, np. gdy użytkownik chce otrzymywać nasz elektroniczny newsletter [Zgłoszenie do newslettera]. W takich sytuacjach pytamy uprzednio użytkownika o zgodę i odrębnie informujemy o tym fakcie -> Ochrona danych

 

4.   Obowiązek podania swoich danych osobowych

 

Wykonując jakiekolwiek czynności dla kontrahenta (np. w ramach umowy), możemy to robić jedynie po otrzymaniu niezbędnych w tym celu danych osobowych. Nie możemy pracować dla podmiotów, które nie zechcą tego uczynić. W niektórych przypadkach istnieje wręcz ustawowy obowiązek podania nam swoich danych osobowych; w takiej sytuacji informujemy o tym odrębnie.

 

5.   Źródła, z których pozyskujemy dane osobowe

 

Przetwarzamy dane osobowe, które zostaną nam udostępnione bezpośrednio. Dodatkowo – gdy jest to dopuszczalne – przetwarzamy dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznych (np. rejestry dłużników (zdolność finansowa), strony internetowe przedsiębiorstw (dane kontaktowe)) lub innych źródeł (np. informacja kredytowa (zdolność finansowa)). Bliższych informacji na ten temat udzielamy w konkretnym przypadku.

 

6.   Prawa osób, których dotyczą dane

 

Każdemu, kto chce wiedzieć, jakie dane osobowe na jego temat przetwarzamy, udzielamy stosownej informacji, ponieważ wynika to z przysługującego prawa do uzyskania informacji na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO w związku z § 34 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku otrzymania informacji, że dane osobowe są niepoprawne, jesteśmy zobligowani skorygować dane. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do sprostowania danych stosownie do art. 16 rozporządzenia RODO.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do usunięcia danych osobowych stosownie do art. 17 rozporządzenia RODO w związku z § 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W rzadkich przypadkach (np. gdy nie jest jasne, czy dane osobowe są poprawne czy niepoprawne lub gdy my chcemy usunąć dane osobowe, a nie życzy sobie tego osoba, której dane dotyczą) można zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych stosownie do art. 18 rozporządzenia RODO.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do sprzeciwu stosownie do art. 21 rozporządzenia RODO.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

W dowolnym momencie można również wyrazić sprzeciw wobec przesyłania przez nas reklamy bezpośredniej, wówczas zaniechamy kierowania reklamy bezpośredniej pod określony adres poczty elektronicznej.

 

Wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wniesienia sprzeciwu na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do przeniesienia danych stosownie do art. 20 rozporządzenia RODO.

 

Skorzystanie z przysługujących praw nic nie kosztuje. Wystarczy w takim przypadku skontaktować się z nami.

 

W przypadku skarg lub pytań dotyczących ochrony danych prosimy zwrócić się do nas (punkt 1 powyżej) lub naszego pełnomocnika ds. ochrony danych (punkt 2 powyżej). Osoby, których dotyczą dane, mają również prawo wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego.

 

7.   Odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe

 

Dane osobowe wykorzystujemy wewnątrz spółki Binder GmbH w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych lub ustawowych.

 

Gdy jest to konieczne i dopuszczalne lub obligatoryjne z mocy ustawy, przekazujemy dane osobom trzecim lub podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych. Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie i wyłącznie według naszych wskazówek. Osobami trzecimi lub podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie są np. firmy informatyczne (np. administrator strony internetowej), agencje informacji gospodarczej (zdolność kredytowa), firmy windykacyjne, dostawcy usług (np. rozliczenia świadczeń) i dystrybutorzy (dostawy produktów).

 

8.   Przechowujemy dane osobowe możliwie krótko

 

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak to konieczne w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych lub ustawowych. Usuwamy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne, na przykład w przypadku rezygnacji z elektronicznego newslettera, gdy żadna ustawa nie wymaga od nas dłuższego przechowywania. Danych osobowych nie usuwa się tak długo, jak długo są one potrzebne do dochodzenia roszczeń, a także do wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

9.   Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 f rozporządzenia RODO) w ramach kontaktów handlowych przekazujemy w niektórych przypadkach naszym spółkom córkom w krajach trzecich dane kontaktowe przedstawicieli klientów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915).

 

10. Nie stosujemy przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Nie stosujemy profilowania (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych).